Yeşil Düşünce Derneği, 2008 yılında yeşil düşüncenin ve yeşil politikaların yaygınlaştırılması amacıyla İstanbul’da kuruldu. Çalışmalarını ulusal ve uluslararası ölçekte proje ve kampanyalarla sürdüren YDD’nin çalışma alanları temelde şunlardır: Ekoloji ve Sürdürülebilirlik, Demokrasi ve Medya, İklim Değişikliği ve Enerji, Ekonomi.

4lu kare

Yeşil Düşünce Derneği kentleşme, madencilik, tarım ve endüstriyel faaliyetler sonucu ormansızlaşma ve arazi bozunumu, ekosistem ve türlerin yok oluşunu önlemeyi amaçlar. Bunun için doğa hakları mücadelelerinin desteklenmesi, çevre kirliliğine sebep olan kimyasal, biyolojik ve nükleer kirliliğin azaltılması ve durdurulması, ulaşım, tarım, balıkçılık, hayvancılık alanlarında sürdürülebilir bakış açısı ve kendine yeterli kentler için gerekli alt yapının ve politikaların oluşması için eğitim programları, araştırma projeleri, panel ve toplantılar, yayınlar aracılığıyla ile çalışmalar yürütür.

4lu kare2

Yeşil Düşünce Derneği, yeşil politikanın temel dayanaklarından, katılımcı demokrasi modelini temel alarak çalışmalarını yürütür ve politika oluşturur. Yeşil düşüncenin temel prensiplerini oluşturan insan haklarının korunması ve geliştirilmesi için, başta toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere, kadın ve LGBTİ mücadelelerinin desteklenmesi ve toplumsal farkındalığın oluşturulması için eğitim programları, araştırma ve saha çalışmaları yürütür. Bağımsız, özgür bir medyanın demokratik ve şeffaf bir toplumun vazgeçilmez araçlarından biri olarak gören Yeşil Düşünce Derneği, medyada alternatif kanalların gelişmesini destekleyecek eğitim çalışmaları yürütür. Anti-hiyerarşik, anti-otoriter, katılımcı, bağımsız, çok sesli, yatay iletişimin ve interaktif etkileşimin hakim olduğu alternatif bir medya düzeninin mümkün olduğuna inanır, bu medya düzeninin tanınması için aktif saha çalışmaları yürütür.

4lu kare3

Yeşil Düşünce Derneği, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin sebep olduğu ekolojik krize karşı bütüncül politikaların geliştirilmesi üzere faaliyet yürütür. İklim değişikliğini önlemek için karbon salımlarının hızla ve radikal biçimde azaltımı, fosil yakıt tüketimin sınırlandırılması ve ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum çalışmalarının desteklenmesi için çalışır. Fosil yakıtlara bağlı enerji kullanımıyla kalkınma anlayışına karşı yerelde kendine yetebilir, yenilenebilir kaynakları temel alan adil bir enerji sistemi için enerjinin üretilmesinden tüketimine kadar tüm süreçlere bütüncül bakan politikaların oluşturulmasını savunur.

4lu kare4

Ekonomi ve ekolojinin birbirini olumsuz etkileyen değil, birbirinden beslenerek simbiyotik ilişkiler ağı içinde yeniden tasarlanması için yerel ekonomi ağları, geçiş ekonomileri, sürdürülebilir insan yerleşkeleri, onarıcı tarım pratikleri ve gıda toplulukları, büyümecilik ve kalkınmacılık paradigmaların eleştirileri konularında çalışma yürütür, atölye ve konferanslar düzenler, uygulanabilir modeller geliştirmeye çalışır.